TUYÊN BỐ VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO QUỐC GIA VIỆT NAM CỦA CÔNG DÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ VIỆT NAM

TUYÊN BỐ VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO QUỐC GIA VIỆT NAM CỦA CÔNG DÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ VIỆT NAM

(dịch sang các tiếng Anh, Pháp, Trung và Đức; cập nhật đợt cuối: 10 tổ chức, 278 cá nhân ký tên)

 Ngày 27 tháng 6 năm 2017

Lần đầu tiên, một lãnh đạo Trung Quốc sang Việt Nam – tướng Phạm Trường Long – đã tuyên bố công khai, trực tiếp với lãnh đạo Việt Nam, rằng “vùng lãnh hải Biển Đông là thuộc chủ quyền Trung Quốc từ thời cổ đại”, điều mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu tại Singapore sau khi rời Việt Nam, mà không dám nói khi còn ở Việt Nam.

Phạm Trường Long, đại diện lập trường bành trướng của Trung Quốc, đã tiến thêm một bước khiêu khích mới, đe dọa chủ quyền Việt Nam, đồng thời Trung Quốc tiến hành manh động gây hấn ở lãnh hải và một số điểm trên đất liền của Việt Nam.

Dù yêu chuộng hòa bình hữu nghị, và đã từng trải qua chiến tranh, nhân dân Việt Nam không sợ hãi và kiên quyết chống lại cuộc xâm lấn của nhà cầm quyền Bắc Kinh, như đã từng thể hiện qua lịch sử mấy ngàn năm chống giặc Tàu xâm lược.

Chúng tôi, các công dân Việt Nam và các hội đoàn xã hội dân sự Việt Nam, long trọng tuyên bố:

1) Phản bác và lên án các hành vi xâm lược lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam của nhà cầm quyền Bắc Kinh đang diễn ra. Dù bất cứ tình huống nào, sự đánh trả của nhân dân Việt Nam để bảo vệ đất nước là tất yếu.

2) Nhân dân Việt Nam đồng lòng, đoàn kết, gác bỏ mọi khác biệt và ủng hộ tất cả các Nhà nước của Quốc gia Việt Nam ở mọi thời kỳ, trong cùng lập trường bảo vệ chủ quyền quốc gia, chống mọi hành động xâm lược.

– Tại Hội nghị quốc tế San Francisco – Mỹ, 1951, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu đã khẳng định quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa thuộc Việt Nam, và được hội nghị công nhận.

– Chính phủ VNCH (Miền Nam), 1974, đã chiến đấu quyết liệt chống quân Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, tuy thất bại nhưng tinh thần không khuất phục.

– Chính phủ CHXHCN Việt Nam, sau khi thống nhất đất nước, dưới thời Tổng Bí thư Lê Duẩn 1979 đã tiến hành cuộc đánh trả oanh liệt cuộc xâm lăng 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Tuy Việt Nam chưa giành lại được 6 đảo ở Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa còn bị Bắc Kinh chiếm đóng, nhưng năm 2011 trước Quốc hội Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam về Hoàng Sa và Trường Sa. Chính phủ Việt Nam cũng có những tuyên bố khác có nội dung thống nhất như trên. Và Quốc hội Việt Nam đã công khai thừa nhận là Việt Nam chưa hoàn thành nhiệm vụ lịch sử khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ.

Lập trường của nhân dân Việt Nam và sự nhất quán của các Chính phủ của Quốc gia Việt Nam đã rõ ràng trong suốt chiều dài lịch sử. Tham vọng ngông cuồng, lạc thời đại của bè lũ Bành trướng Tập Cận Bình – Phạm Trường Long không tránh khỏi sự thất bại thảm hại.

3) Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhận và tri ân các thế hệ quân đội thuộc các thời kỳ, đã chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc, để chống các loại giặc ngoại xâm bất cứ từ đâu đến và dưới màu sắc nào.

4) Cải thiện nội trị là điều khẩn thiết để có nội lực hùng mạnh bảo vệ Tổ quốc chống ngoại xâm. Các tầng lớp nhân dân đang phấn khích, ủng hộ và theo dõi xu thế làm trong sạch bộ máy nhà nước, và cải tổ về mọi lãnh vực: kinh tế, y tế, giáo dục, quốc phòng, tư pháp. Đặc biệt, canh tân quân đội, từ bỏ sự sa đà vào lợi ích nhóm bất chính, chấn chỉnh hệ thống hành chánh quan liêu, diệt trừ tham nhũng. Và quan trọng hơn hết là từ bỏ hệ tư tưởng lạc hậu ảo tưởng, sửa Điều 4 Hiến pháp nhằm hiệu chính vai trò của Quốc hội, tăng cường sức mạnh đoàn kết của nhân dân, thực thi nền dân chủ cho kịp đà tiến của thời đại.

Tổ quốc là trên hết, gác lại quá khứ, chấp nhận khác biệt.

Chúng tôi kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội dân sự, các thành viên trong bộ máy nhà nước, cùng đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, ủng hộ tuyên bố này.

Chúng tôi kêu gọi nhân dân các nước ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa, bảo vệ chủ quyền quốc gia Việt Nam theo công ước quốc tế, góp phần bảo dưỡng môi trường tài nguyên vùng biển, đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Xin ký tên ủng hộ bản Tuyên bố này qua địa chỉ biendongtuyenbo@gmail.com.

English version:

STATEMENTS BY CITIZENS AND CIVIL ORGANIZATIONS OF VIETNAM ABOUT SOVEREIGNTY ON VIETNAMESE WATERS AND ISLANDS

 

Ho Chi Minh City June 27, 2017

Recently, Fan Changlong, a Communist China leader made official statements to the leaders of Vietnam in Hanoi: “The islands in the China Sea have belonged to China since antiquity”. Even the Chinese President Xi Jinping did not dare to do such a thing in Vietnam. He only did it in Singapore after leaving our country.

As the representative of the Chinese hegemonic lines, Fan Changlong took a new step in the provocation and threats against Vietnamese sovereignty. At the same time, China is deliberately attacking some parts of the continental shelf and the national territory of Vietnam.

The Vietnamese people, enamored of peace and friendship, even after having suffered so many wars, is determined to struggle obstinately against these aggressions carried out by the Chinese leaders. Our people have proved throughout their millenary history, this unwavering will of resistance against Chinese aggression.

We, citizens and civil organizations of Vietnam, make the following solemn declarations:

1. We reject and condemn the actions of the current aggressions of the Beijing leaders against the waters and territories of Vietnam. In all circumstances, our fight for the defense of our country is an absolute necessity!

2. In all the epochs of its history, the Vietnamese people were united in the support of the Vietnamese states in the struggle for the defense of the sovereignty of Vietnam against the external aggressions.

– At the International Conference in San Francisco in 1951, the Prime Minister of the Republic of Vietnam (South Vietnam) reaffirmed that the Hoang Sa-Truong Sa Islands were belonged to Vietnam. And this position was approved by all participating delegates.

– The Republic of Vietnam (South Vietnam) carried out a heroic but unsuccessful struggle against the Chinese aggression at Hoang Sa in 1974.

– In 1979, under the leadership of General Secretary Le Duan, the Socialist Republic of Vietnam stubbornly resisted Chinese aggression on the 6 provinces bordering North Vietnam.

Although the Hoang Sa archipelago and the 6 Truong Sa islands remain still occupied by China, Prime Minister Nguyen Tan Dung reaffirmed Vietnam’s rights on Hoang Sa and Truong Sa islands before the National Assembly. This consistent position was subsequently confirmed in various statements. Among other things, the National Assembly has officially recognized the fact that Vietnam has missed its historic duty in restoring territorial integrity.

The unfailing position of the Vietnamese people and successive governments is constant throughout our history. The extravagant and out-of-date ambitions of Xi Jinping – Fan Changlong will certainly encounter lamentable failures!

3. The Vietnamese people always express their deep gratitude to their armed bodies, which have fought and sacrificed themselves for their fatherland in the struggle against the aggressors from wherever they come and under any color.

4. Internal consolidation is the sine qua non condition of strengthening the country’s defense forces against invasion. The different layers of the Vietnamese population are enthusiastically following and firmly supporting the State’s transparency policy, the policy of reforming the economy, health, national education, national defense, justice … Particularly, the reform of the army, the abandonment of financial interests related to particular selfish groups, the reorganization of the bureaucratic administration system, the liquidation of corruption. The most important of all, will be the abandonment of ideological illusions, the amendment of Article 4 of the Constitution to restore the rights of the National Assembly, strengthen national unity, achieve democracy in order to catch up with the times.

The country must be above all. The past must be put on hold, the difference must be accepted.

We appeal to all segments of the population, all civil and social organizations, all members of the apparatus of the state and all Vietnamese compatriots living both in Vietnam and abroad to support the present declarations.

We also appeal to the people of the world to support our just struggle for the defense of Vietnamese sovereignty, in accordance with international laws, for the protection of the environment, for the preservation of natural resources, guaranteeing the freedom of maritime and air navigation, for the international legal order, in China Sea.

If you are supporting these declarations, please provide your contact information (surname and first name, occupation, place of residence) via the following e-mail address:

biendongtuyenbo@gmail.com.

Version français

DÉCLARATIONS DES CITOYENNES-CITOYENS ET DES ORGANISATIONS CIVLES DU VIETNAM À PROPOS DE LA SOUVERAINETÉ SUR LES EAUX ET LES ÎLES VIETNAMIENNES

Ho Chi Minh ville le 27/6/2017

Récemment, Fan Changlong, un dirigeant de la Chine communiste a pour la première fois, fait des déclarations officielles devant les dirigeants du Vietnam à Hanoi: « Les iles dans la mer de Chine appartenaient à la Chine depuis l’antiquité ». Même le Président Chinois Xi Jinping n’osait pas fait une telle chose au Vietnam. Il l’a fait seulement à Singapore après avoir quitté notre pays.

Etant le représentant des lignes hégémoniques chinoises, Fan Changlong a fait un nouveau pas dans la provocation et les menaces contre la souveraineté vietnamienne. En même temps, la Chine procède à des agressions délibérées sur quelques endroits de la plate-forme continentale et le territoire national du Vietnam.

Le peuple vietnamien, épris de paix et de l’amitié, même après avoir subi tant de guerres, est déterminé à lutter avec opiniâtreté contre ces agressions menées par les dirigeants chinois. Notre peuple a prouvé tout au long de son histoire millénaire, cette volonté inébranlable de résistance contre l’agression chinoise.

Nous, citoyens et organisations civiles du Vietnam, faisons des déclarations solennelles suivantes:

1. Nous rejetons et nous condamnons les actions d’agressions actuelles des dirigeants de Beijing contre les eaux et les territoires du Vietnam. En toutes circonstances, notre combat de défense de notre pays est une nécessité absolue!

2. Dans toutes les époques de son histoire, le peuple vietnamien s’est montré unis dans le soutien des états vietnamiens dans la lutte pour la défense de la souveraineté du Vietnam contre les agressions extérieures.

– A la Conférence Internationale de San Francisco en 1951, le Premier Ministre de la République du Vietnam (Sud-Vietnam) a réaffirmé l’appartenance des îles Hoang Sa – Truong Sa au Vietnam. Et cette position a été approuvée par tous les délégués participants.

– La République du Vietnam (Sud-Vietnam) a mené un combat héroïque mais sans succès contre l’agression chinoise à Hoang Sa en 1974.

– En 1979, sous la direction du Secrétaire Général Le Duan, la République Socialiste du Vietnam a résisté avec opiniâtreté contre l’agression chinoise sur les 6 provinces frontalières au Nord Vietnam.

Malgré que l’archipel de Hoang Sa et les 6 îles de Truong Sa soient restés encore occupés par la Chine, devant l’Assemblée Nationale, le Premier Ministre Nguyen Tan Dung a réaffirmé les droits du Vietnam sur les îles Hoang Sa et Truong Sa. Cette position constante a été confirmée par la suite dans différentes déclarations. Entre autre, l’Assemblée Nationale a reconnu officiellement le fait que le Vietnam a manqué son devoir historique dans la restauration de l’intégrité territoriale.

La position sans faille du peuple vietnamien et des gouvernements successifs est constante tout au long de notre histoire. Les ambitions extravagantes et hors d’époque de Xi Jinping – Fan Changlong vont certainement rencontrer des échecs lamentables!

3. Le peuple vietnamien marque toujours sa profonde reconnaissance envers ses corps armés qui ont lutté et se sont sacrifiés pour la patrie dans les combats contre les agresseurs d’où qu’ils viennent et sous n’importe lesquelles couleurs.

4. La consolidation intérieure est la condition sine qua non du renforcement des forces de défense de la patrie contre l’invasion. Les différentes couches de la population vietnamienne sont entrain de suivre avec enthousiasme et soutiennent fermement la politique de transparence de l’appareil de l’état, la politique de réforme de l’économie, de la santé, de l’éducation nationale, de la défense nationale, de la justice… Particulièrement, la réforme de l’armée, l’abandon des intérêts financiers liés aux groupes particuliers égoïstes, la réorganisation du système de l’administration bureaucratique, la liquidation de la corruption. Le plus important de tout sera l’abandon des illusions idéologiques, la modification de l’article 4 de la Constitution pour remettre en selle l’Assemblée Nationale, renforcer l’union nationale, réaliser la démocratie afin de rattraper le retard de l’époque.

La patrie doit être au-dessus de tout. Il faut mettre en veilleuse le passé, accepter la différence.

Nous faisons appel à tous les couches de la population, toutes les organisations civiles, sociales, tous les membres de l’appareil de l’état, tous les compatriotes du Vietnam vivant au Vietnam comme à l’étranger pour soutenir les présentes déclarations.

Nous faisons appel aussi au peuple du monde entier à soutenir notre juste lutte pour la défense de la souveraineté vietnamienne, conformément aux lois internationales, pour la protection de l’environnement, pour la préservation des ressources naturelles, garantissant la liberté de navigation maritime et aérienne, pour l’ordre légal international dans la Mer de Chine.

Si vous soutenez ces déclarations, veuillez indiquer vos coordonnées (nom et prénom, occupation, lieu de résidence) via l’adresse d’e-mail suivante:biendongtuyenbo@gmail.com.

Deutsch version

ERKLÄRUNGEN VON BÜRGERN UND ZIVILORGANISATIONEN VON VIETNAM ÜBER SOUVERÄNITÄT AUF VIETNAMESISCHEN WASSERN UND INSELN

Ho-Chi-Minh-Stadt, den 27. Juni 2017

Vor kurzem, zum ersten Mal, hat Fan Changlong, ein kommunistischer China-Führer, offizielle Erklärungen an die Führer von Vietnam in Hanoi: “Das Süd-Ost-Asien-Meer inklusiv die Inseln gehört seit der Antike zu China.” Auch der chinesische Präsident Xi Jinping wagte es nicht, in Vietnam so etwas zu tun. Er hat es nur in Singapur getan, nachdem er unser Land verlassen hat.

Als Vertreter der chinesischen Epxansionspolitik machte Fan Changlong einen neuen Schritt in die Provokation und Drohungen gegen die vietnamesische Souveränität. Gleichzeitig greift China absichtlich mehrere Teile des Festlandsockels und des Staatsgrenzgebietes von Vietnam an.

Das friedenliebende, volksfreundschaftlich reiche Volk Vietnams hat so viele Kriege erlitten, ist immer entschlossen, hartnäckig gegen diese Aggressionen zu kämpfen, die von den chinesischen Führern durchgeführt wurden. Unsere Leute haben sich während ihrer ganzen tausendjährigen Geschichte bewährt, dieser unerschütterliche Widerstand gegen die chinesische Aggression.

Wir, Bürger und Zivilorganisationen von Vietnam, erklären feierlich Folgenden:

1. Wir protestieren und verurteilen die aggressive Handlungen der Pekinger Machtshabern gegen Vietnam auf die Gewässer und Territorien. Unter allen Umständen ist unser Gegenangriff um die Verteidigung unseres Landes eine absolute Gerechtigkeit!

2. Das vietnamesische Volk ist in allen Epochen seiner Geschichte einmütig, zusammenschliessend, alle Verschiedenheiten aufhebend und unterstützt allen Regierungen der Nation Vietnams im Kampf um die Verteidigung der Souveränität Vaterlandes gegen die Aggressionen von aussen.

– Auf der Internationalen Konferenz in San Francisco im Jahr 1951 bekräftigte der Ministerpräsident der Republik Vietnam (Südvietnam), dass die Hoang Sa-Truong Sa-Inseln zu Vietnam gehörten. Und diese Position wurde von allen teilnehmenden Delegierten genehmigt.

– Die Republik Vietnam (Südvietnam) führte 1974 einen heldenhaften Kampf gegen die chinesische Aggression in Hoang Sa durch. Der blutige Kampf ging verloren, aber seiner unbeugsamen Geist lebt.

– Die Regierung der Sozialistische Republik Vietnam – Vereinigtes Vietnam – unter der Führung des Generalsekretärs Le Duan führte 1979 den hartnäckigen Widerstand gegen chinesischen Aggression an den 6 Nordgrenzprovinzen Vietnems.

Obwohl der Hoang Sa-Archipel und die 6 Truong-Sa-Inseln weiterhin von China besetzt sind, bekräftigte Premierminister Nguyen Tan Dung die Rechte Vietnams auf Hoang Sa und Truong Sa Inseln vor der Nationalversammlung im Jahr 2011. Diesen Standpunkt wurde später von der Regierung Vietnam in verschiedenen Aussagen bestätigt. Unter anderem hat die Nationalversammlung offiziell erkannt, dass Vietnam seine historische Pflicht bei der Wiederherstellung der territorialen Integrität verpasst hat.

Die unerschütterliche Stellung des vietnamesischen Volkes und der aufeinanderfolgenden Regierungen ist in unserer Geschichte konstant. Die narrische, zivilisationsfremde Expansionssucht von Xi Jinping – Fan Changlong wird vollkommen zerschlagen.

3. Das vietnamesische Volk hält mit Dankbarkeit im Gedächtnis Soldaten allen Generationen im patriotischen Kampf mit höchsten Opfer gegen die Aggressoren, wo immer sie kommen und unter jede Farbe kommen.

4. Interne Konsolidierung ist unaufschiebbar um Verteidigungskräfte des Landes gegen Invasion zu verstärken. Die verschiedenen Schichten der vietnamesischen Bevölkerung sind begeistert und unterstützen die staatliche Transparenzpolitik, die Politik der Reform auf allen Ebenen: Wirtschaft, Gesundheitswesen, Bildung, Landesverteidigung, Rechtsordnung. Besonders wichtig sind die Reform der Armee, Beseitigung ungesetzlichen Einflüsse von Gruppen-Interessen, Reorganisation des bürokratischen Verwaltungssystems, die Liquidation der Korruption. Die wichtigste von allen sind die Verabschiedung von unterentwickelte, utopische Ideologie, die Änderung von Artikel 4 der Verfassung, um die Rolle der Nationalversammlung korrekt wiederherzustellen, die nationale Einheit zu stärken, die Demokratie auf Zivilisationsplateau aufzubauen.

Vaterland zuerst, Vergangenheit beiseite legen, Verschiedenheiten akzeptieren.

Wir appellieren an alle Schichten der Bevölkerung, alle Zivil- Organisationen, alle Personen des Staatsorganen und alle vietnamesischen Landsleute im Ausland, um diese Erklärungen zu unterstützen.

Wir appellieren auch an die Menschen der Welt, unseren gerechten Kampf für die Verteidigung der vietnamesischen Souveränität im Einklang mit den internationalen Gesetzen, für den Schutz der Umwelt, für die Erhaltung der natürlichen Ressourcen, die Gewährleistung der See- und Flugsfreiheit, Für die internationale Rechtsordnung, in Süd-Ost-Asien Sea.

Wenn Sie diese Erklärungen unterstützen, geben Sie bitte Ihre Kontaktdaten (Nachname und Vorname, Beruf, Wohnort) über folgende E-Mail-Adresse an: biendongtuyenbo@gmail.com

DANH SÁCH KÝ TÊN

Đợt 1

I. Hội đoàn tổ chức xã hội dân sự

1. Ban Vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam do nhà văn Nguyên Ngọc đại diện

2. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng do ông Lê Thân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, đại diện

3. Diễn đàn Xã hội Dân sự do TS Nguyễn Quang A đại diện

4. Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders) do ông Vũ Quốc Ngữ đại diện

5. Mạng lưới Các Tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập (Vietnam Independent Civil Society Organizations – VICSON) do ông Vũ Quốc Ngữ đại diện

6. Câu lạc bộ Phan Tây Hồ do TS Hà Sĩ Phu và cán bộ cộng sản Tiền khởi nghĩa Đoàn Nhật Hồng đại diện

7. Diễn đàn Bauxite Việt Nam do GS Phạm Xuân Yêm và GS Nguyễn Huệ Chi đại diện

Đợt 2

8. Tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam tại Úc, Hoa Kỳ và Canada do ông Trần Đông, Tổng Giám Đốc & Sáng lập viên đại diện

9. Ban Hỗ Trợ Nạn Nhân Ô Nhiễm Biển Môi Trường Biển Giáo Phận Vinh. Đại diện: Linh Mục Giuse Phan Sĩ Phương, Trưởng ban

10. Ban Công Lý và Hòa Bình Giáo Phận Vinh. Đại diện: Linh mục Ant Nguyễn Văn Đính, Trưởng ban

II. Cá nhân

 1. Nguyễn Quang A, TSKH, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội

 2. Hồ An, nhà báo, Sài Gòn

 3. Vũ Hồng Ánh, nghệ sĩ, Sài Gòn

 4. Lại Nguyên Ân, nhà nghiên cứu độc lập, Hà Nội

 5. Nguyễn Trọng Bách, kỹ sư động lực, Nam Định

 6. Trần Văn Bang, kỹ sư, cựu chiến binh chống Trung Quốc xâm lược, Sài Gòn

 7. Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội

 8. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

 9. Nguyễn Huệ Chi, GS, hưu trí, Hà Nội

 10. Nguyễn Kim Chi, nghệ sĩ, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

 11. Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên tập báo Lao Động, Hoa Kỳ

 12. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, nhà báo, Sài Gòn

 13. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn tự do, Đà Lạt

 14. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, Sài Gòn

 15. Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ, Sài Gòn

 16. Nguyễn Xuân Diện, TS, Hà Nội

 17. Hoàng Dũng, PGS TS, Sài Gòn

 18. Nguyễn Duy, nhà thơ, Sài Gòn

 19. Lê Công Định, luật sư, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

 20. Trần Tiến Đức, nhà báo độc lập, đạo diễn truyền hình và phim tài liệu, Hà Nội

 21. Phạm Nam Hải, Hà Nội

 22. Nguyễn Trần Hải, cựu sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam, Hải Phòng

 23. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Hà Nội

 24. Đặng Thị Hảo, TS, hưu trí, Hà Nội

 25. Nguyễn Thị Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp

 26. Vũ Thư Hiên, nhà văn, Pháp

 27. Bùi Hiền, nhà thơ, Canada

 28. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), nhà báo tự do, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

 29. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

 30. Đoàn Nhật Hồng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Lâm Đồng, thành viên Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, Đà Lạt

 31. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh

 32. Nguyễn Đăng Hưng, GS Danh dự Đại học Liège, Bỉ, cư ngụ tại Sài Gòn

 33. Hoàng Hưng, nhà thơ, dịch giả, Sài Gòn

 34. Đoàn Thị Thu Hương, nội trợ, Sài Gòn

 35. Lê Phú Khải, nhà báo, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

 36. Lê Xuân Khoa, GS, Hoa Kỳ

 37. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu, thành viên Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, Đà Lạt

 38. Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn

 39. Lê Khánh Luận, TS Toán, TP HCM

 40. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, Sài Gòn

 41. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn giải phóng, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

 42. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An

 43. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia

 44. Nguyễn Quang Nhàn, cán bộ hưu trí Đà Lạt, Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, Đà Lạt

 45. Ý Nhi, nhà thơ, Sài Gòn

 46. Hồ Ngọc Nhuận, nhà báo, dân biểu đối lập thời VNCH, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 47. Phan Hoàng Oanh, giảng viên đại học, Sài Gòn

 48. Bùi Oanh, giáo viên, đã nghỉ hưu, Sài Gòn

 49. Hà Sĩ Phu, TS, thành viên Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, Đà Lạt

 50. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, Hội An

 51. André Menras – Hồ Cương Quyết, nhà giáo Pháp-Việt, Pháp

 52. Tô Lê Sơn, kỹ sư, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

 53. Trần Ngọc Sơn, kỹ sư, Pháp

 54. Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang

 55. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, Sài Gòn

 56. Phạm Thành, nhà báo, nhà văn, Hà Nội

 57. Trần Minh Thảo, viết văn, thành viên Câu lạc bộ Phan Tây Hồ, Bảo Lộc, Lâm Đồng

 58. Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

 59. Đào Tiến Thi, nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội

 60. Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

 61. Đào Công Tiến, PGS, nguyên Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP HCM, TP HCM, Sài Gòn

 62. Đoàn Văn Tiết, nhà giáo, Sài Gòn

 63. Mạc Văn Trang, TS Tâm lý học, Hà Nội

 64. Nguyễn Thị Khánh Trâm, hưu trí, Sài Gòn

 65. David Tran, GS, Hoa Kỳ

 66. Phạm Đình Trọng, nhà văn, Sài Gòn

 67. Phạm Nguyên Trường, dịch giả, Vũng Tàu

 68. Trần Ngọc Tuấn, nhà văn, nhà báo, Praha, Czech

 69. Hà Quang Vinh, hưu trí, Sài Gòn

 70. Nguyễn Ngọc Xuân, làm vườn, đã nghỉ hưu, Bà Rịa – Vũng Tàu

 71. Phạm Xuân Yêm, GS, hưu trí, Paris

  Đợt 2

 72. 72. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, Sài Gòn.

  73. Hạ Đình Nguyên, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

  74. Cao Lập, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

  75. Lê Anh Hùng, nhà báo tự do, Hà Nội

  76. Đoàn Đức Phương, giáo viên, Sài Gòn

  77. Nguyễn Đình Ấm, nhà báo, Hà Nội

  78. Nguyễn Thu Giang, hưu trí, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh

  79. Phạm Hữu Tình, luật sư, Bình Dương.

  80. Khổng Hy Thiêm, kỹ sư Điện, Khánh Hòa.

  81. Bùi Thị Minh Hằng, cựu tù nhân lương tâm, Vũng Tàu

  82. Phạm Khiêm Ích, nghiên cứu khoa học, Hà Nội

  83. Lê Tuấn Huy, TS, TPHCM

  84. Nguyễn Thế Hùng, GSTS, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam

  85. Nguyễn Văn Đức, lao động tự do, Sài Gòn

  86. Nguyễn Ngọc Dũng, công dân Việt Nam, TPHCM

  87. Đinh An, kỹ sư Chế tạo máy, Hà Nội

  88. Nguyễn Văn Tiên, kỹ sư Tư vấn Môi trường, Bình Dương

  89. Vinh Anh, cựu chiến binh, Hà Nội

  90. Mã Lam, Nhà thơ, Sài Gòn

  91. Nguyễn Lệ Uyên, nhà văn, Sài Gòn

  92. Phạm Gia Minh, TS Kinh tế, Hà Nội

  93. Nguyễn Thượng Long, giáo viên hưu trí, Hà Nội

  94. Bùi Minh Quốc, nhà báo, Đà Lạt

  95. Hồ Quang Huy, kỹ sư đường sắt CTCP đường sắt Phú Khánh, TP Nha Trang

  96. Nguyễn Văn Lượm, nghề nghiệp tự do, TP Nha Trang

  97. Chu Sơn, công dân Việt Nam, TPHCM

  98. Nguyễn Thị Kim Thoa, công dân Việt Nam, TPHCM

  99. Nguyễn Văn Sơn (Son Nguyen), về hưu, Hoa Kỳ

  100. Huỳnh Nhật Hải, hưu trí, Đà Lạt

  101. Huỳnh Nhật Tấn, hưu trí, Đà Lạt

  102. Nguyễn Đăng Quang, Đại tá, nguyên cán bộ Bộ Công an, Hà Nội

  103. Trần Thiện Kế, dược sĩ, Hà Nội

  104. Hoàng Ngọc Đính, cựu sĩ quan QLVNCH, Đà Lạt

  105. Đào Minh Châu, Hà Nội

  106. Nguyễn Lạc, doanh nhân, Hội Sinh viên Sài Gòn Gia Định

  107. Nguyễn Tiến Đức, nghỉ hưu tại TPHCM

  108. Nguyễn Trọng Cương, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  109. Trần Thanh Vân, kiến trúc sư, Hà Nội

  110. Đồng Quang Vinh, hưu trí, Nha Trang, Khánh Hòa

  111. Phạm Minh Đức, kỹ sư Cơ khí, Hà Nội

  112. Nguyễn Đào Trường, hưu trí, Hải Dương

  113. Nguyễn Văn Lịch, hưu trí, Hà Nội

  114. Hoàng Quý Thân, PGSTS, hưu trí, Hà Nội

  115. Phạm Văn Chung, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

  116. Trần Viết Tuyên, kiến trúc sư, nghỉ hưu, Hamburg, CHLB Đức

  117. Trần Thế Tuấn, Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội

  118. Ngô Kim Dung, bác sĩ, Pháp

  119. Phan Quốc Tuyên, kỹ sư Tin học, Genève, Thụy Sĩ

  120. Phạm Vương Ánh, kỹ sư Kinh tế, cựu sĩ quan QĐNDVN, Nghệ An

  121. Doãn Mạnh Dũng, kỹ sư, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển TPHCM

  122. Lê Quỳnh, nhà báo, Sài Gòn

  123. Nguyễn Huy Canh, giáo viên hưu trí, Hải Phòng

  124. Hoàng Thị Như Hoa, bộ đội xuất ngũ, Hà Nội

  125. Tô Oanh, giáo viên đã nghỉ hưu, TP Bắc Giang

  126. Nguyễn Văn Hồng, giáo viên đã nghỉ hưu, Bắc Ninh

  127. Hà Văn Thùy, nhà văn, TPHCM

  128. Lê Văn Ngọ, cán bộ hưu trí tại Nha Trang

  129. Uông Đình Đức, hưu trí, TPHCM

  130. Phan Châu Danh, thạc sĩ Quản lý Kinh doanh & Quản lý Chất lượng, kinh doanh tự do tại Bỉ

  131. Hoàng Xuân Sơn, nhà thơ, Canada

  132. Lý Đăng Thạnh, Người chép Sử, Sài Gòn

  133. Trần Minh Quốc, nguyên giáo sư chuyên khoa Sử-Địa trước năm 1975, Sài Gòn

  134. Trương Thế Kỷ, München, CHLB Đức

  135. Cao Xuân Lý, nhà văn, Australia

  136. Hoàng Thanh Linh, thạc sĩ, Sài Gòn

  137. Nguyễn Trọng Hoàng, bác sĩ, Pháp

  138. Trần Văn Hoàng, Canada

  139. Nguyễn Văn Nghi, TS, Hà Nội

  140. Lê Mai Đậu, kỹ sư, Hà Nội

  141. Phan Văn Quý, kiến trúc sư, Sài Gòn

  142. Nguyễn Diễm Quyên, kinh doanh, TPHCM

  143. Đỗ Quốc Minh, Thủ Đức, Sài Gòn

  144. Nguyễn Thị Xuyến, Bình Dương

  145. Ngô Trường Hải, Buôn Ma Thuột

  146. Huỳnh Thanh Thương, công dân Việt Nam, Sài Gòn

  147. Trần Đình Sử, GSTS, Hà Nội

  148. Nguyễn Phúc Thành, dịch giả, Sài Gòn

  149. Nguyễn Đức Quỳ, cựu giáo chức, Hà Nội

  150. Phùng Hoài Ngọc, thạc sĩ, An Giang

  151. Đặng Đăng Phước, giáo viên, Đăk Lăk

  152. Lê Phước Nhất Sang, kế toán, Sài Gòn

  153. Trần Đình Tuấn, nghiên cứu văn hoá dân gian độc lập, Hà Nội

  154. Hà Thúc Huy, PGSTS Hóa học, Sài Gòn

  155. Vũ Ngọc Lân, kỹ sư Luyện kim, Hà Nội

  156. Trần Quốc Túy, kỹ sư Hóa, đã nghỉ hưu, Hà Nội.

  157. Anh N Tran, giáo chức, hưu trí, Hoa Kỳ

  158. Bùi Hồng Mạnh, biên dịch tự do, cử nhân Hóa học, cựu sĩ quan “79”, QĐNDVN, Munich, CHLB Đức

  159. Lê Hải, nghệ sĩ nhiếp ảnh, Đà Nẵng

  160. Nguyễn Chính, luật gia, nhà báo, Nha Trang

  161. Lê Thăng Long, kỹ sư, doanh nhân, Sài Gòn

  162. Tống Hồ Huấn, Mục sư nhà thờ, Auckland, New Zealand

  163. Nguyễn Thu Hoà, kế toán viên, Auckland, New Zealand

  164. Nguyễn Rose Hồng, Truyền đạo Hội Thánh Elim, Auckland, New Zealand

  165. Nguyễn Khánh Việt, cán bộ hưu trí, Hà Nội

  166. Trần Hữu Khánh, hưu trí, TPHCM

  167. Jane Nguyen, Hoa Kỳ

  168. Hồ Hữu Nghị, kỹ sư dự án, TPHCM

  169. Hồ Sĩ Phú, kỹ sư cơ khí, Quy Nhơn

  170. Hồ Trọng Đễ, giáo viên nghỉ hưu, TPHCM

  171. Trần Đình Sơn, giảng viên Toán, Anh Quốc

  172. Uông-Nguyễn Thị Xuân Hương, Thụy Sĩ

  173. Tư Đồ Tuệ, Canada

  174. Trần Đông, Tổng Giám Đốc & Sáng lập viên Tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam tại Úc, Hoa Kỳ và Canada

  175. Bùi Tiến An, cựu tù Côn Đảo, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

  176. Thiều Thị Tân, cựu tù Côn Đảo, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

  177. Nguyễn Thúy Hạnh, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

  178. Ant. Nguyễn Thanh Tịnh, Linh mục quản xứ Cồn Sẻ, Giáo phận Vinh.

  179. Giuse Phan Sĩ Phương, Linh mục quản hạt Cửa Lò, Giáo phận Vinh

  180. Giuse Nguyễn Công Bắc, Linh mục quản hạt Cầu Rầm, Giáo phận Vinh

  181. Ant. Nguyễn Văn Đính, Linh mục quản hạt Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh

  182. GB. Bùi Khiêm Cường, Linh mục quản xứ Đông Sơn, Giáo phận Vinh

  183. GB. Nguyễn Đình Thục, Linh mục quản xứ Song Ngọc, Giáo phận Vinh

  Đợt 3

  184. Đặng Hữu Nam, Linh mục Giáo phận Vinh

  185. Paul Nguyễn Minh Sáng, Linh mục Giáo xứ Phù Kinh, Giáo phận Vinh

  186. Fx. Nguyễn Hồng Ân, Linh mục Giáo phận Vinh

  187. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức yêu nước TP HCM, Chủ tịch danh dự CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

  188. Lê Công Giàu, hưu trí, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

  189. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, cựu Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước năm 75, cựu ủy viên  MTTQ TP HCM, cựu Tổng Biên tập báo Thanh Niên, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

  190. Liệt Kha, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

  191. Nguyễn Phục Hưng, kỹ sư Điện, TPHCM

  192. Vũ Giang, Hoa Kỳ

  193. Nghiêm Hồng Sơn, nghiên cứu viên cao cấp, Đại học Công nghệ Queensland, Australia

  194. Trương Chí Tâm, cựu chiến binh chiến trường Campuchia, cử nhân y khoa, Sài Gòn

  195. Lê Thị Lệ Hằng, nội trợ, Sài Gòn

  196. Triệu Sang, thương phế binh VNCH, Sóc Trăng

  197. Nguyễn Ngọc Tâm, kinh doanh tự do, Nghi Lộc, Nghệ An

  198. Lê Thị Kiều Oanh, Sài Gòn

  199. Nguyễn Văn Trợ, TPHCM

  200. Hồ Sỹ Hải, cựu chiến binh, kỹ sư, nghỉ hưu, Hà Nội

  201. Đaminh Lê Thanh Trưởng, Linh mục Giáo phận Xuân Lộc

  202. Phê rô Nguyễn Đức Manh, sinh viên Đại học Huế, Quảng Bình

  203. Phê rô Nguyễn Đạo, sinh viên Đại học Đà Nẵng, Quảng Bình

  204. Nguyễn Văn Vinh, hưu trí, Hà Nội

  205. Trần Kim Thập, giáo chức, Australia

  206. Hanh.M.Tran, Australia

  207. Chi To, Australia

  208. May Dang, Australia

  209. Thao Nguyen, Australia

  210. Hoa Nguyen, Australia

  211. Jane Pham, Australia

  212. Jasmine Tran, Pháp

  213. Tallys Tran, Pháp

  214. Trần Quốc Hùng, TPHCM

  215. Nguyễn Ngọc Tâm, Giáo xứ Trang Cảnh, hạt Cửa Lò, Giáo phận Vinh

  216. Hoàng Văn Khẩn, TS Sinh Hoá học, Thụy Sĩ

  217. Phạm Ngọc Kỳ, TS, kiến trúc sư, Berlin, CHLB Đức

  218. Trần Văn Tân, kỹ sư, Berlin, CHLB Đức

  219. Đặng Quốc Tuấn, lao động tự do, Hà Nội

  220. Đinh Đức Long, TS, bác sĩ, Sài Gòn

  221. Chu Quốc Khánh, kỹ sư Điện tử, cử nhân Kinh tế, Hà Nội

  222. Hoàng Minh Cảnh, Quảng Bình

  223. Nguyễn Duy Oai, giáo dân giáo xứ Trang Nứa, Giáo phận Vinh

  224. Nguyễn Đăng Cao Đại, Th.sĩ Quản lý Dự án, Sài Gòn

  225. Võ Trường Phú, kỹ sư Xây dựng, Hà Tĩnh

  226. Nguyễn Tiến Đạt, hỗ trợ kỹ thuật FPT, Sài Gòn

  227. Vinh Nguyễn, Hoa Kỳ

  228. Kimdzung Nguyễn, Hoa Kỳ

  229. Trần Xuân Huyền, công dân tự do, Anh Quốc

  230. Nguyễn Peng, công tác xã hội, Sài Gòn

  231. Quan Vinh, chuyên viên tin học, Italy

  232. Lê Đình Hồng, kế toán, Canada

  233. Lê Thị Nhân, nội trợ, Canada

  234. Phan Văn Song, cựu giáo viên, Australia

  235. Phạm Anh Tuấn, kỹ sư, Australia

  236. Tri Nguyen, Australia

  237. Kim Anh Hoang, Australia

  238. Nguyễn Sỹ Kiệt, TS Khoa học Kỹ thuật, cán bộ hưu trí, T HCM

  239. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM Mai Chí Thọ, hưu trí, Sài Gòn

  240. Lê Kim-Song, TS, Australia

  241. Nguyễn Thị Hạnh, hưu trí, TpHCM.

  242. Lê Văn Oanh, kỹ sư Xây dựng, Hà Nội

  243. Vu Dinh Bon, TS, kỹ sư Công chánh, Hoa Kỳ

  244. Đặng Viết Trường, nhà báo, Hà Nội

  245. Phạm Ngọc Thái, nhà thơ, Hà Nội

  246. Trần Hưng Thịnh, kỹ sư, đã nghỉ hưu, Hà Nội

  247. Vũ Trọng Khải, chuyên gia Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, TPHCM

  248. Paul Trần Minh Nhật, cựu tù nhân lương tâm, Đà Lạt, Lâm Đồng

  Đợt 4

  249. Hoàng Tụy, Giáo sư, nguyên Viện trưởng Viện Toán, Hà Nội

  250. Lý Thành Đạt, hưu trí, Sài Gòn

  251. Nguyễn Lê Thu Mỹ, hưu trí, Sài Gòn

  252. Đặng Bích Phượng, hưu trí, Hà Nội

  253. Nghiêm Việt Anh, kỹ sư Xây dựng, hưu trí, Hà Nội

  254. Vinh Dang, Texas, Hoa Kỳ

  255. Hồ Thái Hùng, Quảng Bình

  256. Lê Nam Cảnh, Hà Tĩnh

  257. Trịnh Bá Phương, dân oan mất đất, Dương Nội, Hà Nội

  258. Thích Vĩnh Phước, Phó Tổng vụ trưởng tổng vụ cư sĩ Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chùa Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

  259. Trần Thị Thu Hoài, TPHCM

  260. Vinh Lê, chuyên viên Công nghệ Thông tin, Canada

  261. Phạm Văn Nam, cựu chiến binh, Hà Nội

  262. Trần Kim Thanh, hưu trí, Hà Nội

  263. Nguyễn Hy Văn, nhân viên văn phòng, Sài Gòn

  264. Trần Thanh Bình, kỹ sư, Italy

  265. Ngụy Hữu Tâm, dịch giả, Hà Nội

  266. Trần Thị Thảo, giáo viên đã nghỉ hưu, Hà Nội

  267. Vũ Mạnh Hùng, Thanh Xuân, Hà Nội

  268. Đỗ Thịnh, nghiên cứu viên Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, hưu trí, Hà Nội

  269. Nguyễn Hữu Tuyến, kỹ sư hưu trí, Sài Gòn

  270. Nguyễn Huy Chương, lính viễn thám quân lực VNCH, Hoa Kỳ

  271. Bùi Trọng Tuấn, dược sĩ cấp II, hưu trí, Hải Dương

  272. Nguyễn Tiến Lộc, TS Kinh tế, nhà văn, Hội Nhà văn Hà Nội

  273. Lê Xuân Thiêm, kỹ sư Xây dựng, Sài Gòn

  274. Vũ Tuấn, TS Điện tử, Stuttgart, CHLB Đức

  275. Trần Văn Khoản, nghề nghiệp tự do, Bà Rịa Vũng Tàu

  276. Trần Thoại Nguyên, thi sĩ, Sài Gòn

  277. Nguyễn Văn Muôn, nguyên phóng viên  Đài Tiếng nói Việt Nam II, Sài Gòn

  278. Trần Rạng, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

  Chúng tôi ngừng nhận chữ ký từ 20 giờ 8.7.2017. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.

 73. http://www.boxitvn.net/bai/49178
  https://boxitvn.blogspot.co.id/2017/06/tuyen-bo-ve-chu-quyen-bien-ao-quoc-gia.html
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: